Voor wie?

Voor wie

Ouderen die beperkt zijn in hun eigen verzorging
Ouderen met een psychogeriatrische aandoening
Chronisch zieken en revaliderenden met verschillende aandoeningen en/of ziektes

Beperkt in eigen verzorging

Als u niet alleen een hoge leeftijd heeft, maar ook een somatische, psychische en/of sociale aandoening, dan bent u waarschijnlijk niet meer geheel in staat zelfredzaam te zijn. U heeft wellicht behoefte aan ondersteuning bij uw verzorging en wellicht ook bij het voeren van de regie over uw leven.  Bij een lichamelijke aandoening kan het gaan om iets wat samenhangt met uw hoge leeftijd, zoals afname van uw gezichtsvermogen. Met een psychische aandoening bedoelen we dat u misschien wat trager wordt en minder nauwgezet. Sociale problemen ontstaan meestal doordat op hogere leeftijd sociale contacten minder worden of door een slechtere economische situatie. Meestal zijn mantelzorgers dan heel belangrijk voor u. Naarmate mensen ouder worden, worden de verschillen tussen hen groter. Daarop moet een zorgorganisatie goed weten in te springen. Interzorg weet dat en doet dat, door altijd ogen en oren te hebben voor wat belangrijk is voor ú. Uw kwaliteit van leven is en blijft onze grootste zorg.

Psychogeriatrische zorgvrager

Mensen met een psychogeriatrische aandoening, kunnen te maken hebben met beperkingen van de geestelijke vermogens en toenemende cognitieve beperkingen. Vaak zijn hier stoornissen van lichamelijke aard aan gerelateerd die ook nog eens de psyche en het gedrag beïnvloeden. Denk aan dementie en stofwisselingsziekten.  De verzorgenden en verpleegkundigen moeten de symptomen van sluimerende dementie kunnen herkennen. Ook omdat ze vaak kenmerken vertonen die leiden tot verminderde zorg voor zichzelf of die gevaar opleveren voor zichzelf en anderen. Denk aan vervuiling en zwerfneigingen. Interzorg is gespecialiseerd in de verzorging en verpleging van de psychogeriatrische cliënt. Daarvan is communicatie een essentieel onderdeel. Wij vinden communicatie zo belangrijk, dat wij er veel aandacht aan besteden.

Revaliderende zorgvrager

Als u revaliderend bent, dan kunt u wellicht tijdelijk of permanent zorg en ondersteuning gebruiken. Interzorg levert u de verpleging en verzorging en overige ondersteuning die u nodig heeft. Het maakt voor onze dienstverlening niet uit of de invaliderende processen zijn ontstaan door een trauma, door een operatie of door een aangeboren of verworven aandoening. Als u revaliderend bent, dan kunt u een complexe zorgvraag hebben. Bijvoorbeeld als u na een ongeval of CVA voor een geheel nieuwe situatie komt te staan. Tijdelijk of permanent. Verwerking en acceptatie van uw aandoening kan meespelen in uw ondersteuningsbehoefte. Als revaliderende cliënt heeft u vaak te maken met zorg van verschillende zorgaanbieders, waardoor de continuïteit in de zorgketen van belang is. Vaak is sprake van meerdere opnames en poliklinische bezoeken.  Ook in het leven van de partner en mantelzorgleden verandert er veel en ook zij kunnen behoefte aan ondersteuning hebben. Belangrijk bij de ondersteuning die u nodig heeft, is uw persoonlijke beleving, samen met uw partner of uw mantelzorgers: in hoeverre kunt u de regie op uw gezondheid en het bestaan hervinden in uw gezin en de maatschappij? Het is ook mogelijk dat u een minder uitgebreide ondersteuningsvraag heeft.

Chronisch zieken

Als u een chronische ziekte heeft, dan heeft u daarmee hoogstwaarschijnlijk de rest van uw leven te maken. De klachten zijn ten dele te behandelen of te verlichten, maar de ziekte zelf is meestal niet te genezen. Van een chronische ziekte spreken we als u een langdurige beperking of een handicap heeft, door ziekte of door veranderingen of verlies in sommige lichamelijke en/of psychologische functies. Mensen met een chronische ziekte ervaren vaak:  problemen met activiteiten in het persoonlijk functioneren; problemen met deelnemen aan het maatschappelijke verkeer. Een chronische aandoening is een belangrijke levensgebeurtenis die een plaats moet krijgen in uw leven. Vaak betekent een chronische ziekte een ingrijpende gebeurtenis die ervoor zorgt dat u steeds weer opnieuw een evenwicht moet zoeken tussen de gevolgen van uw ziekte en de behandeling en de eisen die dat aan uw leven en levensstijl stelt. Voortdurend moet u afwegingen maken tussen persoonlijke wensen en aanpassingen die uw ziekte eist. U kunt op een aantal terreinen ondersteuning vragen aan uw zorgverleners:   bij het zelfmanagement van de zorg, zoals helpen bij de uitvoering van de therapieën; ondersteuning bij het verwerken van het chronisch karakter van uw ziekte; vergemakkelijken van uw dagelijks leven; ondersteunen bij uw zelfredzaamheid en regie over uw leven. De ervaring leert dat mensen met een chronische ziekte, vaak goed in staat zijn om aan te geven welke wensen en behoeften zij hebben ten aanzien van het zorgaanbod. Met bovendien een grote ervaringsdeskundigheid ten aanzien van de zorg. Juist door het permanente karakter van uw aandoening zult u zich herkennen in het streven naar een onafhankelijke patiëntenrol in combinatie met een geëmancipeerde burgerrol.  Vanzelfsprekend verwacht u van de mensen die u zorg en ondersteuning leveren, dat zij uw autonomie respecteren en u ondersteunen in die processen die voor u belangrijk zijn. Bij Interzorg is dat precies wat u mag verwachten.