Vrijwilligers

Vrijwilligers

Vrijwilligers hebben een belangrijke rol binnen onze organisatie. Zij staan dicht bij de zorgvragers en kunnen signalen opvangen die tijdens de zorgverlening wellicht niet worden opgepakt. Op basis van hun input kunnen wij de zorginzet aanpassen om de zorgvrager optimaal te kunnen bedienen. Informatie over de inzet van mantelzorgers is te vinden in het onderstaande vrijwilligersbeleid.

Inleiding

Vrijwilligers vervullen binnen de organisatie een bijzondere en gewaardeerde rol. Zij geven op veelal enthousiaste wijze invulling aan de persoonlijke wensen en behoeftesfeer van de cliënten. Wij achten het van groot belang dat vrijwilligers, zonder beroepsmatige blik, een stukje van de samenleving vertegenwoordigen. Vrijwilligers gaan als niet-werknemer een vrijwillige, onverplichte binding met ons aan, maar vanzelfsprekend kan vrijwilligerswerk niet als vrijblijvend worden gezien en ervaren. De vrijwilliger maakt deel uit van de organisatie en raakt daarbij op de een of andere wijze verbonden met de cliënten. Het maken van wederzijdse duidelijke afspraken is een voorwaarde voor een goede samenwerking. 

In het vrijwilligersbeleid van de organisatie wordt een kader aangereikt waarin deze afspraken voor beide partijen worden beschreven. Deze afspraken zijn met name gebaseerd op de afspraken en  regelingen die in de afgelopen jaren in de organisatie zijn vastgelegd en die waarborgen dat vrijwilligers hetzelfde kunnen verwachten wat betreft afspraken en regelingen. Vrijwilligers bieden vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid en vanuit menselijke overwegingen ondersteuning in de zorg voor de medemens. Vrijwilligerswerk geeft een toegevoegde waarde aan de professionele zorgverlening. Ook in de beleving van cliënten en familieleden heeft deze vorm van geleverde zorg een duidelijke meerwaarde.

Visie

Het vrijwilligerswerk vindt plaats vanuit de zorgvisie van de organisatie, waarin wordt uitgegaan van het gegeven dat ieder mens een uniek wezen is dat zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar leven en de wijze waarop dit wordt ingevuld. Vanuit deze visie ziet de vrijwilliger de cliënt dan ook als een zelfstandig persoon, ondanks eventuele beperkingen. De ondersteuning die de vrijwilliger aan de cliënt geeft, is aanvullend op de eigen mogelijkheden van en respect voor de cliënt.

Doel

In aanvulling op de professionele zorg- en dienstverlening, leveren van een bijdrage aan het verbeteren van het welzijn van cliënten. Vrijwilligers geven extra individuele, groepsgerichte of organisatiegerichte ondersteuning.

Uitgangspunten

De uitgangspunten bij het verrichten van vrijwilligerswerk zijn: Vrijwilligers verrichten geen taken die volgens wettelijke bepalingen zijn voorbehouden aan beroepskrachten.